08 December, 2010

Committee Board of 9th Lion Dance Camp( 21-24 December )

Penaung: Mr Wong King Kui

Teacher in-charge: Mr Yong Hong Then
                            Mrs Ten Lin Lin
                            Mr Ng Voon Kong

Advisor: Julian Phang
             Jim Wong

Camp Commander: Chong Nam Hua
                    
Vice Camp Commander: Goh Yee Hung
                                      Ling Jai Hui

Secretary: Sia Chew Ni

Vice Secretary: Hii Ging Ging
                       Vanessa Tan

Treasurer: Yii Ee Sing

Vice Treasurer: Karen Ho
                       Sheryn Yong

Quartermaster: Kiw Shi Jin
                      Yong Foh Khiuk
                      Chieng Chin Yong
                      Khon Min Khian  

Emcee: Sim Chiew Hui
           Yii Ee Sing
           Gary Lim

Designer: Programme Book - Lee Sui See
                                            Yii Kah Yi
                                            Brenda Teo
                                            Sia Chew Ni

               Camp T- Jim Wong
                             Gary Lim

Gamemaster: Ngo Xia-Rui
                    Chieng Chin Yong

Food Officer: Chen Kong Seng
                     Chai Yong Qin
                     Lee Wen Fang

Cleanliness Officer: Aaron Lau
                             Chai Khun Yee

First Aid Officer: Yii Ee Sing
                          Jeff Wee

Safety Officer: Chai Yong Qin
                      Chen Kong Seng

Jasmani Coordinator: Chieng Chin Yong
                                Jacqueline Tang

Girls Affairs: Goh Zi Yu
                   Viriya Lim

Discipline Officer: Sia Shi Hui
                          Sim Chiew Hui

General Officer: Nathan Lo
                        Brenda Teo

PA System: Mathew Yii
                  Then Shi Wei

Photographer: Julian Phang
                     Gallant Pui

Slideshow: Yee Kah Yi
                 Joyce Wee

Quality Officer: Chong Nam Hua
                       Goh Yee Hung
                       Ling Jai Hui

Group Leader: Bryan Ting
                      Clement Chai
                      Ngo Xia-Rui
                      Chong Yew Yang
                      Brendan Lau
                      Chen Kong Ping
                      Yong Foh Khiuk
                      Kiw Shi Jin

AJK: Seah Pei Jen                                Ma Hau Yiun                          Jeffrey Huang              
         Hii Pik Zhi                                    Ling Chai Jie                          Aaron Lau
         Chong Mei Nyuk                           Felicia Loh                            Brendan Leong
         Simon Lee                                   Chai Khun Yee                       Gallant Pui
         Wong King How                           Veronica Chia                         Alan Sii
         Lee Huan Soon                            Sim Jun Yuan                         Tan Kian Kok
         Albert Tie                                     Lim Chern Hou                        Lilian Wong
         Jessica Jong                                Andrea Sim                            Michael Chien
         Jacky Lin                                     Sydney Ngieng                       Wilson Lo
         Ricky Sim                                    Hilda Leong                            Han Yin Jun
         Elaine Wong                                Then Shi Wei                          Mathew Yii
         Jesshi Lau                                   Clement Choo                        Joanna Jong
         Wong Lee Sing                            Adrian Leong                          Rodrick Ting
         Terren Ting                                  Denis Lim                               Sim Chee Lun
         Wong Sung Hien
    

AJK Muda:  Prudence Voon
                   Fung Shi Hien
                   Adeline Sia
                   Tien Chen Seng
                   Kho Yun Shan
                   Nico Wong
                   Jay Chai Syn Yii
                   Lim Wen Zhen
                   Jong Zhi An
                   Leong Jeen Hern

* All committee pls attend our 1st general meeting on 10th December 2010 ( Friday ), from 8am-12pm.

No comments: